Adatkezelés állásra jelentkezők esetében (Tájékoztatási kötelezettség a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendelet értelmében (GDPR))

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az Ön számára személyes adatainak kezeléséről és az Ön jogairól.

 

Adatkezelő

Elvben a vonatkozó álláshirdetésekben feltüntetett Oetker csoportvállalat az adatkezelő. Az Ön adatait kezelő vállalatokról itt talál áttekintést.

Dr. Oetker Kft.
Mészáros u. 58/B.
1016 Budapest
E-Mail: info@oetker.hu
Telefon: +36 1 489 57 40

 

Adatkategóriák és az adatok forrása

Az Ön személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha és amennyiben erre szükség van jelentkezésének feldolgozásához és a szerződéskötéshez, vagy egyéb jogi okai vannak. Az ilyen adatok közé tartoznak különösen a kapcsolattartási adatok, a szakmai, iskolai adatok és/vagy a tanulmányokkal kapcsolatos információk, valamint az összes olyan adat, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsát a titoktartási nyilatkozat figyelembevételével.

Általában közvetlenül Öntől szerezzük be az Ön személyes adatait a jelentkezés feldolgozásakor, illetve a foglalkoztatási kapcsolat esetleges kezdeményezésekor.

 

Az adatfeldolgozás céljai és jogalapja

Személyes adatait kérelme feldolgozásához dolgozzuk fel, és – ha alkalmazandó – a szerződések megkötése érdekében (különös tekintettel a jelöltek kiválasztására és a munkaszerződés elkészítésére). Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6 § (1) a. pontja.

Ezen túlmenően a törvény által megkívánt mértékben dolgozzuk fel személyes adatait.

Ha szükség van rá, az Ön foglalkoztatási adatait a GDPR 6 (1) f pontjában foglalt jogalap szerint is feldolgozzuk, ha nekünk vagy harmadik feleknek jogos érdekünk fűződik az ilyen feldolgozáshoz és az érintettnek a személyes jogok védelmét megkövetelő alapjogai és alapvető szabadságai nem élveznek elsőbbséget.  Ilyen esetben előzetes információt adunk az ilyen adatfeldolgozás céljairól és a jogos érdekekről.

A GDPR 9 (1) cikke értelmében a személyes adatokat akkor is fel lehet dolgozni foglalkoztatási célokra, ha azokat munkajogi törvényben, társadalombiztosítási jogszabályokban szabályozott jogi kötelezettségek teljesítésére használják, és nincs ok azt feltételezni, hogy a dolgozók feldolgozás kizárására vonatkozó érdeke elsőbbséget élvezne.

 

Fogadó felek és kategóriái

Az Ön személyes adatait olyan feleknek továbbítjuk, akik azokat szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítése miatt igénylik. Ilyen felek az Oetker Csoport vállalatai, illetve néhány esetben feldolgozóként társult szolgáltatóknak (SAP és Pentos) szintén hozzáférésük van az adatokhoz.

 

Információk harmadik országokba történő továbbításról

Ha a személyes adatokat olyan harmadik országbeli csoportvállalathoz vagy szolgáltatóhoz továbbítjuk, amely nem az EU-ban/EGT-ben található, ezt csak akkor tesszük meg, ha az EU Bizottság értékelése szerint a harmadik ország, terület vagy a kérdéses harmadik országban a többszörösen specifikus szektorok megfelelő védelmi szintet, vagy kielégítő vagy megfelelő adatvédelmet garantálnak a GDPR 46. vagy 47. vagy 49. cikke értelmében. Ezzel kapcsolatosan információkat az Oetker csoportvállalattól kap az álláshirdetésben, az adatkezelő kapcsolattartási információi mellett.

 

Törvényi vagy szerződéses kötelezettség adatszolgáltatásra és a szolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye

Személyes adatok szolgáltatását nem követeli meg sem törvény, sem szerződés, illetve Ön nem köteles ilyeneket szolgáltatni. Azonban ilyen adatokat meg kell adni a velünk kötendő munkaszerződéshez. Ez azt jelenti, hogy ha nem adja meg a személyes adatait a jelentkezéskor, nincs lehetőségünk arra, hogy Önnel munkakapcsolatba lépjünk.

Ha a személyes adatokat hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, ezt önkéntes alapon tesszük, vagyis nincs jogi vagy szerződéses kötelezettség ennek megtételére.

 

Tájékoztatáshoz,  helyesbítéshez kiegészítéshez, törléshez vagy az adatfeldolgozás leállításához/korlátozásához fűződő jog

Önnek joga van arra, hogy információt kapjon a Dr. Oetker által feldolgozott személyes adatairól és arra, hogy ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak. azokat helyesbítse, kiegészítse vagy töröltesse, vagy leállítsa/korlátozza a feldolgozást.

Töröljük a személyes adatait, ha az adattal kapcsolatos üzleti cél már nem létezik, vagy ha ezt vonatkozó törvényi adatvédelmi szabályok követelik meg.

Ha hozzájárulását adta, törölni fogjuk adatait, miután a jövőre nézve visszavonta vagy kizárta a hozzájárulás célját.

Ha nem kezdeményezi adatai törlését, azokat legfeljebb tizenkét (12) hónapig tároljuk a jelentkezéstől számítva vagy attól az időtől számítva, hogy legutoljára bejelentkezett álláskeresőként további álláslehetőségekre a Dr. Oetkernél. Ezt követően a profilt automatikusan töröljük, ha nem jelentkezett be újból a rendszerbe.

Az ország-specifikus kiegészítésekben az egyes országokra ettől eltérő tárolási idők találhatók az álláshirdetésekkel kapcsolatosan. Ha a jövőben a jogi követelmények változásai a tárolási idő megváltoztatását igénylik, azt előzetes értesítés nélkül módosítani fogjuk.

 

Jog az adatfeldolgozás elleni tiltakozásra

Az adatfeldolgozással összefüggésben, amit a Dr. Oetker a GDPR 6 (1) cikk 1 e vagy f pontja szerint folytat, Önnek joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a Dr. Oetker által való kezeléséhez. Ebben az esetben felhagyunk az Ön személyes adatainak további kezelésével, hacsak bizonyítani nem tudjuk, hogy az adatkezelést olyan okok teszik szükségessé, amelyek háttérbe szorítják a kérdéses személy érdekeit, jogait vagy szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Visszavonási jog

Ha a Dr. Oetker számára hozzájárulást adott az adatkezeléshez, a hozzájárulást bármikor a jövőre nézve indoklás nélkül visszavonhatja. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló feldolgozások jogszerűségérét.

 

Adathordozhatóság joga

Ön felkérheti a Dr. Oetker vállalatot, hogy személyes adatait strukturált, széles körben használt és gép által olvasható formátumban továbbítsa, ha az ilyen adatokat a Dr. Oetker dolgozta fel az érvényes hozzájárulás alapján, vagy ha az adatok kezeléséhez amiatt volt szükség, hogy érvényes szerződést kössenek vagy teljesítsenek. Az adathordozhatóság joga csak akkor gyakorolható, ha más személyek jogai és szabadságai nem sérülnek.

 

Kapcsolat jogok kinyilvánításához

A fenti jogoknak a Dr. Oetker irányában történő gyakorlásához kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a felelős adatkezelővel postai úton vagy e-mailen a rendelkezésre bocsátott kapcsolattartási információk felhasználásával.

 

Jog panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz

A fentiekben vázolt jogokon túl Önnek joga van arra, hogy panaszt jelentsen be az adatvédelemért felelős nemzeti felügyeleti hatósághoz.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Németországi adatvédelmi tisztviselőink állnak rendelkezésre a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden témában és a GDPR-ral összhangban történő joggyakorlások kérdésében. Munkatársainkat az “adatvédelmi tisztviselő” kulcsszó alatt találják meg az adatkezelő címén vagy a következő email-címen:

datenschutz@oetker.de

 

Ha bármilyen kérdése lenne az adatvédelemmel kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel postai úton vagy e-mailben.