Informatie over gegevensverwerking in het sollicitantenbeheersysteem

Hieronder informeren wij u over onze verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

 

Controller
Verwerkingsverantwoordelijke is in principe de in de betreffende vacature genoemde onderneming van de Oetker-groep. Een overzicht van de bedrijven die uw gegevens beheren, vindt u hier.

Gegevenscategorieën en oorsprong van gegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van u, indien en voor zover dat nodig is voor de afhandeling van uw sollicitatie en indien nodig voor het sluiten van een contract of om juridische redenen. Dit omvat in het bijzonder contactgegevens, gegevens met betrekking tot uw professionele, school- en / of academische carrière, evenals alle gegevens die u ons verstrekt met inachtneming van de privacyverklaring.

In de regel verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u tijdens de verwerking van uw sollicitatie en het eventueel aangaan van een arbeidsrelatie.

Daarnaast kunnen we ook persoonlijke gegevens over u verkrijgen van professioneel georiënteerde sociale netwerken, zoals Xing, die u openbaar hebt gemaakt (active sourcing).

Doeleinden van gegevensverwerking en wettelijke basis
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw sollicitatie te verwerken en, indien van toepassing, om een contract af te sluiten (met name selectie van kandidaten, hoorzittingen OR, opstellen arbeidsovereenkomsten). De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 26 (1) van de Duitse federale wet op gegevensbescherming (Bundesdatenschutz-gesetz, BDSG).

 

Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook verwerkt voor zover wettelijk vereist.

Bovendien, met betrekking tot secties 17 en 18 van de Duitse wet op buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) en EU-verordeningen 2580/2001 / EG, 881/2002 / EG en 753/2011 / EG, zullen we uw persoonsgegevens verzamelen als onderdeel van een zogenaamde terroristenlijstscreening. Deze benadering zorgt ervoor dat er geen middelen of andere economische voordelen worden verstrekt voor terroristische doeleinden.

Waar nodig verwerken wij ook uw arbeidsgegevens op basis van art. 6 (1) zin 1 f AVG als wij of derden een legitiem belang hebben bij deze verwerking en de belangen of fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw gegevens verwerken in het kader van active sourcing. In andere gevallen waarin we een gerechtvaardigd belang doen gelden, zullen we u vooraf informeren over de doeleinden en gerechtvaardigde belangen van een dergelijke gegevensverwerking.

In sommige gevallen vragen we ook uw toestemming voor gegevensverwerking, sectie 26 (2) BDSG.

Op basis van artikel 26 (3) BDSG kunnen speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 (1) AVG ook verwerkt worden voor arbeidsdoeleinden als ze worden gebruikt om rechten uit te oefenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van het arbeidsrecht, het recht van sociale zekerheid en sociale bescherming en er is geen reden om aan te nemen dat het belang van werknemers bij het uitsluiten van verwerking die bescherming rechtvaardigt zwaarder weegt.

 

Ontvangers en categorieën van gegevensontvangers

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan degenen die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit zijn onder meer onze bedrijven binnen de Oetker Group; in sommige gevallen hebben serviceproviders (SAP en Pentos) die aan ons zijn verbonden als verwerkers ook toegang tot de gegevens.

 

Informatie over doorgiften naar derde landen
In het geval dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan niet-EU / EER-groepsmaatschappijen of dienstverleners uit derde landen, gebeurt dit alleen als de EU-Commissie heeft besloten dat het derde land, gebied of meerdere specifieke sectoren in dat derde land, een passend beschermingsniveau of adequate of passende gegevensbeschermingsgaranties bieden in de zin van art. 46 of art. 47 of art. 49 AVG. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het bedrijf van de Oetker-groep dat vermeld staat in de vacature onder de contactgegevens van de verantwoordelijke.

 

Wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken en mogelijk gevolg van niet-verstrekking
Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel vereist, noch bent u verplicht deze te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is echter vereist voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met ons. Dit betekent dat, tenzij u ons bij het solliciteren persoonsgegevens verstrekt, wij geen mogelijkheid hebben om een arbeidsrelatie met u aan te gaan.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw gegeven toestemming, gebeurt dit op vrijwillige basis, i. e. er is geen wettelijke of contractuele verplichting om dit te doen.

 

Recht op informatie, correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering/beperking van de gegevensverwerking
U heeft recht op informatie over uw persoonsgegevens die door Dr. Oetker worden verwerkt en, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, op correctie, aanvulling of verwijdering of blokkering/beperking van de verwerking.

We wissen uw persoonlijke gegevens als het zakelijke doel dat aan de gegevens is gekoppeld niet langer van toepassing is of als dit vereist is door de relevante wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

In het geval van toestemming die aan ons is gegeven, zullen we uw gegevens na intrekking of eliminatie van het doel van toestemming voor de toekomst wissen.

Als u uw gegevens niet wist, worden deze bewaard tot zes (6) maanden na voltooiing van de sollicitatie of de laatste registratie met uw kandidaatprofiel om u verdere carrièremogelijkheden bij Dr.Oetker te bieden. Daarna wordt uw profiel automatisch verwijderd, zolang u zich niet opnieuw bij het systeem heeft aangemeld.

Afwijkende bewaartermijnen voor personeelsadvertenties van afzonderlijke landen zijn te vinden in de landspecifieke aanvullingen. Als toekomstige wijzigingen in de wettelijke vereisten een wijziging van de bewaartermijn vereisen, zal deze zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

 

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
In het kader van de gegevensverwerking, die wordt ondersteund door Dr. Oetker op basis van een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) zin 1 e of f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Oetker. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Herroepingsrecht
Als u uw toestemming voor de gegevensverwerking aan Dr. Oetker heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde zonder opgaaf van redenen met toekomstige werking intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de gegeven toestemming tot de intrekking van deze laatste.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kunt Dr. Oetker verzoeken om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat over te dragen als dergelijke gegevens zijn verwerkt door Dr. Oetker op basis van de feitelijke gegeven toestemming of als het nodig was om deze te verwerken om een effectief contract aan te gaan of uit te voeren. Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is echter alleen van toepassing als de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast.

 

Contact leggen om uw rechten te doen gelden
Om uw bovengenoemde rechten jegens Dr. Oetker te doen gelden, dient u per post of e-mail contact op te nemen met de verantwoordelijke via de verstrekte contactgegevens.
 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Naast de hierboven uiteengezette rechten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

 

Data protection officer
Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met de AVG, zijn onze gegevensbeschermingsfunctionarissen beschikbaar in Duitsland. U kunt ze bereiken onder het trefwoord Data Protection Officer op het adres van de verantwoordelijke of op het volgende e-mailadres:

 datenschutz@oetker.de

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan per post of e-mail contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.