Informacije o obradi podataka prilikom upravljanja podnosiocima prijava

U nastavku vas obaveštavamo o obradi Vaših podataka o ličnosti i o Vašim pravima.

Rukovalac
U principu, kompanija iz Oetker grupe navedena u predmetnom oglasu za posao je rukovalac. Pregled kompanija koje su rukovaoci Vaših podataka možete pronaći ovde.

Kategorije podataka i poreklo podataka
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo ako i u meri u kojoj je to potrebno za obradu vaše prijave i, po potrebi, za zaključenje ugovora ili iz pravnih razloga. Ovo naročito uključuje kontakt podatke, podatke koji se odnose na Vašu profesionalnu, školsku i/ili akademsku karijeru, kao i sve podatke koje nam dostavite uzimajući u obzir izjavu o privatnosti.
Po pravilu, Vaše podatke o ličnosti prikupljamo direktno od Vas tokom obrade Vaše prijave i mogućeg početka radnog odnosa. 
Pored toga, lične podatke o Vama možemo da dobijemo i iz Vaših profesionalno orijentisanih društvenih mreža, kao što je Xing, koje ste učinili javno dostupnim (aktivno pronalaženje odgovarajućih kandidata).

Svrhe obrade podataka i pravni osnov
Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u svrhu obrade Vaše prijave i, po potrebi, za zaključenje ugovora (naročito, za odabir kandidata, saslušanja radničkog saveta, sastavljanje ugovora o radu). Pravni osnov za obradu podataka je odeljak 26 (1) nemačkog Federalnog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutz­gesetz, BDSG).
Pored toga, Vaši podaci o ličnosti će se takođe obrađivati u meri u kojoj se to zahteva zakonom.
Pored toga, u vezi sa odeljcima 17 i 18 nemačkog Zakona o spoljnoj trgovini i platnom prometu (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) kao i u vezi sa Uredbom EU 2580/2001/EC, 881/2002/EC i 753/2011/EC, mi ćemo Vaše podatke o ličnosti prikupljati i kao deo takozvanog skrininga spiska terorista. Ovaj pristup obezbeđuje da se ni sredstva ni druge ekonomske koristi ne daju u terorističke svrhe.
Kada je to potrebno, Vaše podatke o zaposlenju takođe obrađujemo na pravnom osnovu iz člana 6 (1) rečenica 1f GDPR ako mi ili treća lica imamo legitimni interes u pogledu te obrade i ako ne preovlađuju interesi ili osnovna prava i osnovne slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.  Ovo je slučaj, na primer, kada mi obrađujemo Vaše podatke u okviru aktivnog pronalaženja odgovarajućih kandidata. U ostalim slučajevima u kojima mi tvrdimo postojanje legitimnog interesa, mi ćemo Vas unapred obavestiti o svrhama i legitimnim interesima te obrade podataka.
U nekim slučajevima, mi takođe pribavljamo Vaš pristanak na obradu podataka, odeljak 26 (2) BDSG.
Na osnovu odeljka 26 (3) BDSG, posebne kategorije podataka o ličnosti u smislu člana 9 (1) GDPR se takođe obrađuju u svrhe zapošljavanja ako se koriste za ostvarenje prava ili za ispunjenje zakonskih obaveza prema zakonu o radu, zakonu o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti i ako nema razloga da verujemo da postoji preovlađujući interes radnika za isključenje obrade koji garantuje zaštitu.

Primaoci i kategorije primalaca podataka
Vaši podaci o ličnosti će se prenositi samo onim licima kojima su potrebni za ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza. To uključuje naše kompanije u okviru Oetker Grupe; u nekim slučajevima, pružaoci usluga (SAP i Pentos) povezani sa nama kao obrađivači mogu takođe pristupiti podacima.   

Informacije o prenosima u treće zemlje
U slučaju da se Vaši podaci o ličnosti prenose kompanijama ili pružaocima usluga iz trećih zemalja koje nisu članice EU/EEP, to će se raditi samo ako EU Komisija odluči da treća zemlja, teritorija ili više specifičnih sektora u toj trećoj zemlji obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite ili da su obezbeđene adekvatne ili odgovarajuće garancije za zaštitu podataka u smislu člana 46 ili člana 47 ili člana 49 GDPR. Informacije o tome možete da pribavite od kompanije iz Oetker Grupe koja je navedena u oglasu za posao u delu kontakt podaci rukovaoca.  

Zakonska ili ugovorna obaveza pružanja podataka i moguće posledice nedavanja
Pružanje podataka o ličnosti se ne zahteva ni po zakonu ni prema ugovoru, niti ste vi dužni da ih dostavite. Međutim, pružanje ovih podataka je potrebno za zaključenje ugovora o radu sa nama. To znači da ukoliko nam ne dostavite svoje podatke o ličnosti prilikom konkurisanja za posao, mi nećemo imati mogućnost da zaključimo ugovor o radu sa Vama.
U meri u kojoj Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, to se radi na dobrovoljnoj osnovi, odnosno ne postoji pravna ili ugovorna obaveza u tom pogledu.   

Pravo na informisanje, ispravku, dodavanje, brisanje ili blokiranje/ograničavanje obrade podataka
Vi imate pravo na informacije o Vašim podacima o ličnosti koje obrađuje Dr. Oetker i, ako su zakonski zahtevi ispunjeni, imate pravo na ispravku, dodavanje ili brisanje ili blokiranje/ograničavanje obrade.
Mi brišemo Vaše podatke o ličnosti ako poslovna svrha povezana sa podacima više ne postoji ili ako to zahtevaju relevantni zakonski propisi o zaštiti podataka.
U slučaju datog pristanka, mi ćemo izbrisati Vaše podatke nakon povlačenja pristanka ili nakon prestanka svrhe pristanka u budućem periodu.
Ako ne pokrenete brisanje svojih podataka, oni će se čuvati u periodu do maksimalno šest (6) meseci nakon popunjavanja prijave ili poslednje registracije sa Vašim profilom kandidata kako bismo vam pružili dodatne mogućnosti za karijeru u kompaniji Dr. Oetker. Nakon toga, Vaš će profil automatski biti izbrisan, sve dok se opet ne prijavite u sistem.
Odstupanja od perioda čuvanja koja se odnose na oglase za posao pojedinačnih zemalja mogu se pronaći u dodacima specifičnim za pojedinu zemlju. Ako buduće promene zakonskih propisa zahtevaju promenu perioda čuvanja, on će biti usklađen bez prethodnog obaveštenja.   

Pravo na prigovor na obradu podataka
U kontekstu obrade podataka, koju podržava Dr. Oetker na osnovu legitimnog interesa u skladu sa članom 6 (1) rečenica 1 e ili f GDPR, Vi imate pravo da uložite prigovor na ovu obradu Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Dr. Oetker. U tom slučaju, mi više nećemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti ukoliko ne možemo da dokažemo ubedljive razloge za obradu u odnosu na zaštitu koji preovlađuju u odnosu na interese, prava i slobode predmetnih lica ili da obrada služi za dokazivanje, sprovođenje ili odbranu od pravnih zahteva.   

Pravo na povlačenje pristanka
Ako ste dali pristanak na obradu podataka kompaniji Dr. Oetker, Vi možete da ga povučete u bilo kom trenutku bez navođenja razloga sa budućim dejstvom. Međutim, to ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka datog do trenutka njegovog povlačenja.   

Pravo na prenosivost podataka
Vi možete da zahtevate da Dr. Oetker prenese Vaše podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom mašinski čitljivom formatu ako te podatke Dr. Oetker obrađuje na osnovu važećeg datog pristanka ili ako je bila potrebna njihova obrada radi zaključenja ili realizacije važećeg ugovora. Međutim, ovo pravo na prenosivost podataka se primenjuje samo ako prava i slobode drugih lica time nisu ugrožena. 

Uspostavljanje kontakta radi ostvarenja Vaših prava
Da biste ostvarili svoja napred navedena prava vis-à-vis kompanije Dr. Oetker, molimo kontaktirajte rukovaoca zaduženog za Vas putem redovne pošte, elektronske pošte ili korišćenjem navedenih kontakt podataka.

Pravo na žalbu nadzornom organu
Pored prava navedenih iznad, Vi imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu koji je zadužen za zaštitu podataka.   

Službenik za zaštitu podataka
Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti i ostvarenjem Vaših prava u skladu sa GDPR, na raspolaganju su Vam naši službenici za zaštitu podataka u Nemačkoj. Možete da stupite u kontakt sa njima preko ključne reči Službenik za zaštitu podataka u adresi rukovaoca ili putem sledeće adrese elektronske pošte:

datenschutz@oetker.de

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom podataka, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka putem redovne pošte ili elektronske pošte.